Slovak (Slovakia)

UBYTOVACÍ PORIADOK

 

 1. Hotel môže ubytovať hosťa, ak sa riadne prihlási. Za týmto účelom je hosť pri príchode povinný preukázať sa platným preukazom totožnosti ( občiansky preukaz alebo cestovný pas ). Pracovník recepcie vydá na meno hosťa ubytovací preukaz s vyznačením čísla izby, ceny, začiatku a ukončenia pobytu.

 

2. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 277/2008 MH SR z 26. 6. 2008

 

3. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným ubytovacím preukazom hotela.

 

4. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

 

5. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný hosťa ubytovať najneskôr do 17.00 hod., do toho istého času izbu pre hosťa rezervovať, ak nie je v objednávke uvedené inak.

 

6. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

 

7. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak ich prevzal proti potvrdeniu do úschov. Hotel zodpovedá za vnesené veci bežnej osobnej potreby podľa všeobecne záväzných predpisov. Prípadnú náhradu škody je hosť povinný uplatniť bezodkladne na správe hotela. Hotel nahlási vznik škody poisťovni, ktorá po uzavretí prípadu nahradí škodu poistenému.

 

8. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom pracovníka recepcie v čase od 14.00 do 22.00 hod.

 

9. Pri onemocnení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

 

10. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási sa z pobytu do 10.00 hod. v posledný deň, a v tom čase aj izbu uvoľní. Ak hosť tak neurobí do 12.00 hod, môže mu hotel účtovať pobyt za nasledujúci deň.

 

11. Hosťa možno ubytovať po 14.00 hod., vo výnimočných prípadoch i skôr. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hod., uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

 

12. V izbe, ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inštalácie.

 

13. V hoteli a zvlášť na izbe, nie je hosťovi dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa ( holiaci strojček, sušič vlasov a pod. )

 

14. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť okná, dvere, vodovodné uzávery, zhasnúť v izbe a príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepciu.

 

15. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných priestoroch hotela.

 

16. Psov môže hotel ubytovať za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav.

 

17. Hosťovi nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.

 

18. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud.

 

19. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

 

20. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom.

 

21. Cenník za prechodné ubytovanie a vedľajšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.

 

22. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že hosť tieto ustanovenia poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

 

 

NAVŠTÍVTE ČÍNSKU REŠTAURÁCIU

Reštaurácia je priamou súčasťou hotela. Otvorené denne: 11:00 - 23:00

Viac informácií nájdete TU.

Hotel Astra ® 2024.